Omslagsbild, Bara dra - sydsamisk version
Pris: 131,00 kr

Bara dra - sydsamisk version

av Ann-Helén Laestadius

Stark skildring av en tonårings längtan bort från tradition och krav.

Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero. Han har hoppat av gymnasiet eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln.

Men Johannes vill någonting annat. Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt hemifrån. Men om han gör det sviker han sin familj. Så träffar han Minna. Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne.

Den här boken finns också på svenska, nordsamiska och lulesamiska.

Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta.

Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh?

Fakta

Författare: Ann-Helén Laestadius

Nivå: 3 - Lätt
Genre: Unga läsare, Skönlitteratur
ISBN: 9789188073563
Utgivningsår: 2018-07-16

Bindningstyp: Storpocket
Antal sidor: 174
Dela på Internet:

Vi rekommenderar även

Omslagsbild, Den nya flickan
Pris: 190,00 kr
Den nya flickan
Omslagsbild, Mördaren i parken
Pris: 73,00 kr
Mördaren i parken